Home News Ayiri Emami visits Majek Fashek at Abuja Rehab (photos)